Oferta /

Augmentacja pozioma i pionowa kości wyrostka

tooth

W przypadku niewystarczającej ilości kości do przeprowadzenia leczenia implantologicznego, pacjent może zdecydować się na tzw. augmentację kości wyrostka zębodołowego, czyli odbudowę kości.

Pod pojęciem augmentacji rozumiemy procedury z zakresu chirurgii przedimplantacyjnej, zmierzające do odtworzenia kości w miejscu jej zaniku tak, aby stworzyć odpowiednie miejsce do wprowadzenia implantu. Poziomej augmentacji wyrostka najczęściej wymagają przedni odcinek szczęki oraz boczny odcinek żuchwy. Zabieg można przeprowadzić z równoczesną implantacją bądź dwuetapowo – najpierw odbudowa, potem implantacja. Decyzję o metodzie stomatolog implantolog podejmie w oparciu o analizę objętości pozostałej kości oraz warunków dla osiągnięcia stabilności implantu.

Augmentacja pionowa to zwiększenie ilości kości w wymiarze pionowym, na wysokość wyrostka zębodołowego. W tym rozumieniu zabiegiem odbudowującym jest podniesienie dna zatoki szczękowej. Zabieg dotyczy głównie odcinków bocznych, w których zatoki sięgają najniżej. W sytuacji, gdy wyrostek zębodołowy jest cieńszy niż długość implantu, należy przeprowadzić podniesienie dna zatoki.

W tej procedurze materiał kościotwórczy umieszcza się pomiędzy dnem zatoki a granicą kości wyrostka zębodołowego. W metodzie otwartej stomatolog rozwierca kość otaczającą zatokę, tak aby mógł umieścić materiał kościotwórczy pomiędzy wyrostkiem a błoną śluzową zatoki. W metodzie zamkniętej natomiast otwór wywiercany jest w szczycie wyrostka zębodołowego, tak jakby stomatolog tworzył łoże do wszczepienia implantu. Otwór ten zostaje jednak odpowiednio poszerzony i powiększony, aby uzyskać dostęp do dna zatoki szczękowej. W ten sposób lekarz stomatolog może wprowadzić materiał kościotwórczy, podnosząc dno zatoki.

Rozszczepienie wyrostka zębodołowego jako technika augmentacji stosowana jest w odcinkach bocznych żuchwy w sytuacjach, gdy wyrostek zębodołowy jest zbyt wąski na wprowadzenie implantu. Wyrostek poszerza się, rozszczepiając go i umieszczając w powstałej szczelinie materiał kościozastępczy. Jeżeli warunki na to pozwolą, można jednocześnie przeprowadzić implantację.

61 307 0 307